CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

विधानसभा

अ.क्र. विषय पहा
1 पोट निवडणूक २०१८
2 पोट निवडणूक २०१६
3 पोट निवडणूक २०१५
4 सर्वसाधारण निवडणूक २०१४
5 सर्वसाधारण निवडणूक २००९