CEO Logo मुख्य निवडणूक अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री
Maharashtra Chief Minister
Govt of Maharashtra Logo

परिसीमन

अ.क्र. विषय पहा
1 इंग्रजी सूचना पहा
2 मराठी सूचना पहा
3 मराठी शुद्धीपत्रक पहा
4 बहन्मुंबई सीमा पहा
5 ठाणे नागरी क्षेत्र सीमा पहा
6 पुणे नागरी क्षेत्र सीमा पहा